Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa v trestnom konaní je možné podať v určitých prípadoch odvolanie, ktorým sa toto rozhodnutie napadne. Napríklad môže ísť o odvolanie poškodeného https://ezmluva.sk/zmluvy/odvolanie-poskodeneho, ktorý sa takýmto spôsobom odvolá voči rozhodnutiu súdu vtedy, keď bol stanovený výrok o náhrade škody, prípadne ak tento výrok nebol stanovený vôbec a teda chýba. Pokiaľ sa poškodený rozhodol podať odvolanie, môže tak urobiť maximálne do 15 dní odo dňa súdneho rozsudku, ktorým sa rozhodlo o danej skutočnosti.

súdny proces

Ak sa stalo, že poškodený podal odvolanie neskôr než do 15 dní, považuje sa automaticky za zamietnuté. V rámci odvolania by mali byť uvedené informácie, s ktorými poškodený nesúhlasí a voči čomu konkrétne sa odvoláva v rámci rozhodnutia súdu. Taktiež by v odvolaní poškodeného malo byť uvedené aj to, či sa odvoláva iba voči rozhodnutiu alebo celkovému konaniu, na základe ktorého bolo rozhodnutie uskutočnené. V prípade, že poškodená osoba získala nejaké nové dôkazy alebo nastali určité skutočnosti, ktoré by nasvedčovali v jej prospech, do odvolania by mali byť zahrnuté aj tieto údaje.

rozhodnutie súdu

Odvolanie poškodeného sa podáva na tom istom súde, kde bolo vydané súdne rozhodnutie a súd ho následne posunie ďalej na prešetrenie súdu druhého stupňa. O zamietnutí odvolania sa môže vrátane neskorého termínu podania rozhodnúť aj v prípade, že bolo podané neoprávnenou osobou alebo bolo podané proti takému výroku, voči ktorému sa odvolať nedá z hľadiska jeho prípustnosti. Súd môže taktiež rozhodnúť o zamietnutí odvolania aj vtedy, ak ho považuje za nedôvodné, prípadne môže nastať aj taká situácia, že súd druhého stupňa vráti naspäť rozhodnutie súdu nižšieho stupňa. Vrátenie nastáva najčastejšie v prípadoch, kedy súd rozhodoval bez toho, že mal zákonné zloženie, súdny proces prebehol bez obžalovaného alebo obžalovaná osoba nemala prítomného svojho obhajcu. Rozhodnutie súdu môže byť zrušené dokonca aj vtedy, keď sa objavia nejaké chyby v rozsudku alebo v samotnom súdnom konaní, prípadne ak bude trest považovaný za príliš neprimeraný.